УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сал нэвтрүүлэх барилга


log sluice


лесопропускное сооружение

сал нэвтрүүлэх барилга


log sluice


лесопропускное сооружение

Тайрсан, тайраагүй гуалин (мод задгай урсгах үед) болон том, жижиг салыг далан боомтоор өнгөрөөх зориулалтын байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.190

Зураг