УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сал боох машин


rafting machine


сплоточная машина

сал боох машин


rafting machine


сплоточная машина

Цахилгаан болон дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн тусламжтайгаар гуалин хэсэгчлэн бөөгнүүлж түүнийг багц буюу хавтгай нэгжүүд болгон боож бэлтгэх механизм.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.188

Зураг