УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

садраа адаг


delta


дельта

садраа адаг


delta


дельта

Ихэвчлэн нуур, тэнгисийн гүехэн устай зах буюу тэр орчмын хонхор хотгоруудаар булингар ихтэй гол урсан очиход үүсдэг голын адгийн өвөрмөц хэлбэр.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.123

Зураг