УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сав газраас урсац өгөх цэвэр талбай


active drainage area


действующая водосборная площадь бассейна

Гадагш урсацгүй хонхор, хотгоруудын талбайг хасч тодорхойлсон ус хурах талбай.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.187

Зураг