УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сав газар


basin


бассейн

сав газар


reservoir


бассейн

сав газар


tank


бассейн

Зураг