УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сав


tank


резервуар

сав


vessel


сосуд

сав


reservoir


бассейн

сав


tank


бассейн

Зураг