УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

сааруулуур (жнь: бетоны бэхжилт)


retarder


замедлитель

Зураг