УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

плүнжерт давалгаа үүсгүүр


plunge-type wave generator


плунжерный волнопродуктор

Зураг