УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

парабол ханатай усны энерги сааруулах худаг


free jet chute basin


водобойный колодец с параболической стенкой падения

Зураг