УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ослын үеийн хаалт


emergency closing valve


аварийный затвор

ослын үеийн хаалт


emergency gate


аварийный затвор

Зураг