УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ослын үеийн тэнцүүлэг


emergency lock


аварийный шлюз

Зураг