УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ослын хаалт


duplicate gate


аварийный затвор

ослын хаалт


emergency gate


аварийный затвор

ослын хаалт


guard gate


аварийный затвор

ослын хаалт


guard valve


аварийный затвор

Зураг