УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

орчны гадаргын урсацыг хураах байгууламж


entrapment


сооружение перех вата (регулирования) местного поверхностного стока

Зураг