УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оруулгын богино хоолой


outlet pipe


патрубок впускной

Зураг