УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оруулах хэсэг (гидротехникийн байгууламж)


approach


входная часть

Зураг