УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оруулах хоолой


inlet pipe


впускная труба

оруулах хоолой


inlet pipe


труба впускная

Зураг