УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оруулах хавхлага


inlet flap


впускной клапан

оруулах хавхлага


admission valve


впускной клапан

Зураг