УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оруулах хаалт


inlet flap


впускная задвижка

оруулах хаалт


inlet sluice


шлюз впускной

Зураг