УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оруулах нүх


inlet opening


входное отверстие

оруулах нүх


inlet port


входное отверстие

Зураг