УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

орох хэсэг (тэнцүүлэг рүү)


approach


подходная часть

Зураг