УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

орох босго (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн)


entrance sill


вродной порог

Зураг