УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ороох төхөөрөмж


flexible tubing drum


намоточное устройство

ороох төхөөрөмж


flexible tubing drum


намоточное устройство

Ус дамжуулах уян хоолойг (усалгааны олгой хоолой) ороож эвхэх зориулалтын эргэддэх дамар.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.177

Зураг