УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

орон нутгийн материалан боомт


loose-fill dam


плотина из местных материалов

Зураг