УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

орон нутгийн материал чулуун хаялга


loose rockfill


каменная наброска из местных материалов

Зураг