УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

орон нутгийн бохир ус татуургын хөөргийн өртөө


local sewage pump station


станция насосная канализационная местная

Зураг