УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оролтын чиглүүлэх хана (онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн)


entrance wall


входной направляющий пал

Зураг