УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оролтын хэсэг (ус дамжуулах байгууламжийн)


mouth


входная часть

Зураг