УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оргил ачааллын усан цахилгаан станц


peak-load hydroelectric station


пиковая ГЭС

Эрчим хүчний системийн ачааллын графикийн оргил хэсэгт ажиллуулах зориулалттай, урсцын хоногийн тохируулгатай усан цахилгаан станц.

Эх сурвалж: Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь, 2006. х.176

Зураг