УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

оньсон хаалт


quickly-closure gate


быстродействующий затвор

УЦС-ийн цахилгааны хэрэглээ огцом буурахад агрегатын эд ангийн хэт хурдан эргэлт үүсэхээс хамгаалах, эсвэл УЦС дахь осол, аваарын үед ус өгөлтийн түрэлтэт хоолойг хаахад ашигладаг автомат хаалт.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.176

Зураг