УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

онгоцон ховил


flume


лоток

Open artificial water channel that leads water from a diversion dam or weir completely aside a natural flow, often an elevated box structure (typically wood) used for power, carrying logs, irrigation, etc.

Source EcoLexicon

онгоцон ховил


chute


лоток

Үйлдвэрийн хийцийн онгоцуудыг газрын гадаргуу буюу тусгай тулгуурууд дээр залган угсарч бүтээсэн ус дамуулах задгай байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.175

онгоцон ховил


flume


лоток

Үйлдвэрийн хийцийн онгоцуудыг газрын гадаргуу буюу тусгай тулгуурууд дээр залган угсарч бүтээсэн ус дамуулах задгай байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.176

Зураг