УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

онгойдог ёроол/нээлхий


bottom door


откидное днище

Зураг