УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

олон шатлалт дам урсгуур


cascade drop


многоступенчатый перепад

олон шатлалт дам урсгуур


ladder drop


многоступенчатый перепад

олон шатлалт дам урсгуур


fall-in-series


многоступенчатый перепад

олон шатлалт дам урсгуур


cascade fall


перепад многоступенчатый

Зураг