УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

олон хүнхэрт боомт


multiple-dome dam


многокупольная плотина

Зураг