УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

олон улсын ус хурамж


international watershed


международные водосборы

Хоёр буюу түүнээс дээш тооны улсуудын нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг дамжин байрлаж, голын бүхэл бүрэлдүүний ус хагалбараар хязгаарлагдсан бөгөөд тухайн ус хурамжийн талбайд хамаарах гадаргын болон газрын доорхи усыг өөртөө агуулсан газар зүйн бэсрэг муж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.175

Нэмэлт тайлбар

Олон улсын ус хурамжийн усны нөөцийг зохистой ашиглах ба хамгаалах асуудлыг хоёр ба түүнээс дээш тооны улсуудын хооронд байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн зарчмаар зохицуулна.

Зураг