УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

олон нумт тулааст ханан боомт


arch-buttress dam


многоарочная контрфорсная плотина

олон нумт тулааст ханан боомт


hollow multiple arch dam


контрфорсная многоарочная плотина

Зураг