УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

олон жилийн тохируулгатай хиймэл усан сан


long-period storage reservoir


водохранилище многолетного регулирования

олон жилийн тохируулгатай хиймэл усан сан


carry over storage


водохранилище многолетнего регулирования

олон жилийн тохируулгатай хиймэл усан сан


holddown storage


водохранилище многолетнего регулирования

олон жилийн тохируулгатай хиймэл усан сан


holdover storage


водохранилище многолетнего регулирования

олон жилийн тохируулгатай хиймэл усан сан


long-term storage


водохранилище многолетнего регулирования

олон жилийн тохируулгатай хиймэл усан сан


long-time regulatory storage


водохранилище многолетнего регулирования

олон жилийн тохируулгатай хиймэл усан сан


over-year storage


водохранилище многолетнего регулирования

олон жилийн тохируулгатай хиймэл усан сан


year-to-year storage


водохранилище многолетнего регулирования

Зураг