УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

олон жилийн тохируулгатай хиймэл нуур


over-year storage


водохранилище многолетнего регулирования

Ашигт эзлэхүүнийг нь хуримтлуулах ба ашиглах үйл ажиллагаа нэг жилээс дээш (олон жилийн туршид) хугацаанд бүрддэг тогтоол ус.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.174

Зураг