УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

овоолгын улны доод түшиц хана


footwall


низкая подпорная стенка уподошвы насыпи

Зураг