УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

овоолгын түвшин өргөх хана


embankment wall


подпорная стенка насыпи

Зураг