УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

овоолгон далангаар хүрээлсэн цөөрөм


leveed pond


обвалованный пруд

Зураг