УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

овоолгон далангаар хийсэн хиймэл усан сан


leveed pond


водохранилище или бассейн в обваловании

Зураг