УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

овоолго


banking


обвалование

Газар нутгийг гадаргын ус халих, эргийг эвдрэлээс хамгаалсан эргийн бэхэлгээ, шороон далан хаалт.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт 2016

овоолго


embankment


насыпь

An artificial bank such as a mound or dike generally built to retain (hold back) water or to carry a roadway. An embankment is generally higher than a DIKE.

Source http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printUK.php?subject=@

овоолго


fill


насыпь

овоолго


mound


насыпь

Зураг