УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нүүрэн тал нь ташуу талстай түшиц хана


breast wall


подпорная стенка с наклонной лицевой гранью

Зураг