УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нүүрний шпүүнтэн хана (жнь: флютбетийн)


front sheeting


передняя шпунтовая стенка

Зураг