УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нүүр хана


wall face


забральная стенка

нүүр хана


curtain wall


забральная стенка

Зураг