УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нүүлгэн шилжүүлэх гарам


escape route


выход эвакуационный

Зураг