УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нягтруулсан шавар цөм


puddled-clay core


ядро из уплотнённой глины

Зураг