УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нягтруулсан ховилтой төмөр бетон хоолой


grooved concrete pipe


железобетонная труба с канавками

Зураг