УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нягтруулсан овоолго


compacted embankment


уплотнённая насыпь

Зураг