УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нягтруулах цагирагтай өндөр түрэлтийн хаалт


ring-seal gate


высоконапорный затвор с уплотнаяющим кольцом

Зураг